تاريخ : | | نویسنده : مدیر

شهدای شهر وایقان از نگاه دوربین

شهید علی اکبر ستاری

شهید علی اصغر بایرام زاده

شهید علی اکبر تقدیر ارنگه

شهید جعفرصادق گوزلی